Retro-Image - Cytrynian żelazowo-amonowy 25g  cz.d.a  Oczynnik do cyjanotypii  - 1
  • Retro-Image - Cytrynian żelazowo-amonowy 25g  cz.d.a  Oczynnik do cyjanotypii  - 1

Retro-Image - Cytrynian żelazowo-amonowy 25g cz.d.a Oczynnik do cyjanotypii

23,50 zł

(23,50 zł szt.)

(5/5) z 4 dodanych ocen
Zobacz recenzję

Cytrynian żelazowo-amonowy - odczynnik do sporządzanych emulsji w technice cyjanotypii  Opakowanie 25g

Ilość
Obecnie brak na stanie


Cytrynian żelazowo-amonowy - odczynnik do sporządzanych emulsji w technice cyjanotypii  Opakowanie 25g

Cyjanotypia- technika tworzenia obrazu monochromatycznego pod wpływem promieni słonecznych (UV), otrzymujemy obraz w kolorze błękitu pruskiego.

Środki ostrożności:

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P305 W przypadku dostania się do oczu:

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P351 Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P338 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

Retro-Image
CHEM-2007