Retro-Image - Kwas Salicylowy 10g  cz. C7H6O3  - 1
  • Retro-Image - Kwas Salicylowy 10g  cz. C7H6O3  - 1

Retro-Image - Kwas Salicylowy 10g cz. C7H6O3

7,00 zł

(7,00 zł szt.)

Ten produkt nie został jeszcze oceniony

Kwas salicylowy C7H6O3 - odczynnik przydatny min. do konserwacji roztworu gumy arabskiej Opakowanie 10g

Ilość
Obecnie brak na stanie


Kwas salicylowy C7H6O3 - odczynnik przydatny do konserwacji roztworu gumy arabskiej Opakowanie 10g

Środki ostrożności:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

P301+P3012 W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P305 + P351 +P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.


CHEM-SALICYL