Retro-Image - Azotan Srebra 10g AgNO3 cz.d.a  - 1
 • Retro-Image - Azotan Srebra 10g AgNO3 cz.d.a  - 1

Retro-Image - Azotan Srebra 10g AgNO3 cz.d.a

65,00 zł

(65,00 zł szt.)

Ten produkt nie został jeszcze oceniony

Azotan Srebra - światłoczuły odczynnik do uczulania sporządzanych emulsji w różnych technikach fotograficznych.  Opakowanie 10g – możliwość odważenia innej ilości.

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Azotan Srebra (lapis) Numer CAS : 7761-88-8 Numer WE : 231-853-9

światłoczuły odczynnik do uczulania sporządzanych emulsji w różnych technikach fotograficznych.  Opakowanie 10g – możliwość odważenia innej ilości.

Właściwości:

 • ciało stałe
 • krystaliczny
 • bezbarwny
 • rozpuszczalny w wodzie
 • ma właściwości utleniające
 • światłoczuły
 • działa żrąco na skórę
 • pozostawia trudne do usunięcia czarne plamy

Zagrożenia:

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Środki ostrożności:

P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną ochronę oczu/ochronę twarzy.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione,

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież Spłukać skórę

pod strumieniem wody/prysznicem

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘDO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć Nadal płukać

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zakładu utylizacji odpadów

 

CHEM-AZOTAN
2 Przedmioty